Publications

ประชุมผู้ถือหุ้น

2567

 • Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 Download
 • Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 Download

2566

 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 Download
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 Download

2565

 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 Download
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 Download

2564

 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 Download
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 Download

2563

 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 Download
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 Download

2562

 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 Download
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2562 Download

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

2566

 • One Report and Financial Statement for the year ended 31 December 2023 in QR code format Download

2565

 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 Download

2564

 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) Download

2563

 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) Download

2562

 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2562 (แบบ 56-1 One Report) Download

คำอธิบายและการวิเคราะห์ (MD&A)

2566

2565

2564

2563

2562

 • DOD0062-DOD1.5.62 MD&A ไตรมาส1-2562 Download

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2

 • รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 Download

รายละเอียดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ DOD-W2

 • รายละเอียดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ DOD-W2 Download

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

 • แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิ Download

งบการเงินรายปี

งบการเงินประจำปี 2566

 • งบการเงินประจำปี 2566 Download
 • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม Download
 • รายงานของผู้สอบบัญชี Download

งบการเงินประจำปี 2565

 • งบการเงินประจำปี 2565 Download
 • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม Download
 • รายงานของผู้สอบบัญชี Download

งบการเงินประจำปี 2564

 • งบการเงินประจำปี 2564 Download
 • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม Download
 • รายงานของผู้สอบบัญชี Download

งบการเงินประจำปี 2563

 • งบการเงินประจำปี 2563 Download
 • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม Download
 • รายงานของผู้สอบบัญชี Download

งบการเงินประจำปี 2562

 • งบการเงินประจำปี 2562 Download
 • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม Download
 • รายงานของผู้สอบบัญชี Download

Record a live broadcast of the shareholders' meeting