ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1. นายล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ 155,900,000 38.02
2. นายดนุพล ชิลลี่ 19,976,800 4.87
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,842,631 3.37
4. นายพงศ์ภน นันทราทิพย์ 5,582,000 1.36
5. นายขาย มโนภาส 4,480,000 1.09
6. นางหทัยรัตน์ คณะรัฐ 4,040,600 0.98
7. กองทุน เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY 3,669,800 0.89
8. นายสนิท ดุษฏีโหนด 3,438,800 0.83
9. น.ส.ธัญญรัตน์ ชิเดนทรีย์ 3,300,000 0.80
10. น.ส.นันทิญา ดำรงค์สุทธิพงศ์ 2,994,600 0.73
รวม 228,901,231 55.82

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

Loading