เอกสารเผยแพร่

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2
รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2
รายละเอียดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ DOD-W2
รายละเอียดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ DOD-W2
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิ
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

งบการเงินรายปี

งบการเงินประจำปี 2565
งบการเงินประจำปี 2565
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
รายงานของผู้สอบบัญชี
งบการเงินประจำปี 2564
งบการเงินประจำปี 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
รายงานของผู้สอบบัญชี
งบการเงินประจำปี 2563
งบการเงินประจำปี 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
รายงานของผู้สอบบัญชี
งบการเงินประจำปี 2562
งบการเงินประจำปี 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
รายงานของผู้สอบบัญชี
งบการเงินประจำปี 2561
งบการเงินประจำปี 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
รายงานของผู้สอบบัญชี

บันทึกการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น

Loading