“DOD” ปิดดีลลูกค้าใหม่ เล็งผลิตออเดอร์เพิ่มครึ่งปีหลัง สบช่องเล็งขยายฐานไปตปท.- จ่อรอรับข่าวดี ลูกค้า “จีน” Q3/65 นี้บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จะมีการทำบุญประจำปี 2565

“DOD” ปิดดีลลูกค้าใหม่ เล็งผลิตออเดอร์เพิ่มครึ่งปีหลัง สบช่องเล็งขยายฐานไปตปท.- จ่อรอรับข่าวดี ลูกค้า “จีน” Q3/65 นี้บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จะมีการทำบุญประจำปี 2565