การกํากับดูแลกิจการที่ดี

ช่องทางในการร้องเรียน

ท่านสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบ การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจนจะเป็น ประโยนช์อย่างยิ่ง ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูล ส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ

ประธานกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
111 หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

034-446-333     034-446-444


อีเมล เบอร์ต่อภายใน
คณะกรรมการบริษัท board@dodbiotech.com 2000
สำนักงานเลขานุการบริษัท cs@dodbiotech.com 1005
สำนักงานตรวจสอบภายใน ia@dodbiotech.com 3100

    ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

    เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมดาตามหลักการ กำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน หรือเบาะแส หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่ามีผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกล่มจากการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฏหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุม ภายในที่บกพร่อง รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งผ่านช่อง ทางสื่อสารโดยตรงหรือจดหมาย โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

    Loading