วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่มั่นคง ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

  • ลงทุนและส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพงานด้านการวิจัย ค้นคว้าหานวัตกรรมที่ทันสมัย และนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
  • ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล หรือตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด
  • สร้าง “ตราสินค้า” ของบริษัทเอง เพื่อความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว
  • สร้างผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ให้แก่นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
  • ประกอบธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ประกอบธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหารและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ยืนหยัดพัฒนานวัตกรรมเพื่อ ความพึงพอใจของลูกค้า และป้องกันมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืน

Loading