5 พฤติกรรมหลักของผู้บริโภคทั่วโลก ที่จะส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ในปี 2022 ในกลุ่มของ Food & Drink เปลี่ยนแปลงไป

5 พฤติกรรมหลักของผู้บริโภคทั่วโลก ที่จะส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ในปี 2022 ในกลุ่มของ Food & Drink เปลี่ยนแปลงไป