ซอฟเจล

เป็นแคปซูลที่จะบรรจุสารที่เป็นลักษณะของเหลว เช่น น้ำมัน หรือเจล เหมาะกับสารที่ไวต่อสิ่งเร้า ไม่ทนต่อสภาพอากาศ จึงต้องบรรจุอยู่ ภายในเปลือกหุ้ม เพื่อให้รับประทานทั้งแคปซูลได้เลย ส่วนใหญ่จะเป็นสารที่ไม่สามารถนําไปทําเป็นผงแห้งได้ ข้อดีของซอฟท์เจล คือจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมของร่างกาย และยังง่ายต่อการรับประทาน แต่ก็มีข้อเสียในเรื่อง ของการเก็บรักษา ด้วยลักษณะเป็นแบบแคปซูลนิ่ม จึงอาจมีปัญหาการกดทับจนทําให้เกิด ความเสียหายได้ อีกทั้งการผลิตก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง ทําใหค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

Loading